لوازم جانبی تصفیه کننده ها

مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 230
  ‎670,000 تومان
 2. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 75
  ‎670,000 تومان
 3. فیلتر کربن تصفیه هوای DAP 130
  ‎65,000 تومان
 4. پیش فیلتر تصفیه هوای DAP 70
  ‎192,000 تومان
 5. فیلتر اولترافیلتراسیون تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎1,300,000 تومان
 6. فیلتر پلی پروپیلن تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎240,000 تومان
 7. فیلتر کربن اول تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎360,000 تومان
 8. فیلتر کربن دوم تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎360,000 تومان
 9. فیلتر پلی پروپیلن تصفیه آب WP 201
 10. فیلتر هپا-کربن تصفیه هوای AC 100 و AC 150
 11. فیلتر هپا تصفیه هوای DAP 130
 12. فیلتر هپا کربن تصفیه هوای DAP 700
مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی