لوازم جانبی تصفیه کننده ها

مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. پیش فیلتر تصفیه هوای DAP 70
  ‎192,000 تومان
 2. فیلتر کربن تصفیه هوای DAP 130
  ‎192,000 تومان
 3. فیلتر پلی پروپیلن تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎240,000 تومان
 4. فیلتر کربن اول تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎360,000 تومان
 5. فیلتر کربن دوم تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎360,000 تومان
 6. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 75
  ‎948,000 تومان
 7. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 230
  ‎948,000 تومان
 8. فیلتر اولترافیلتراسیون تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎1,300,000 تومان
 9. پیش فیلتر کربن تصفیه هوا DAP 1030
 10. فیلتر کربن تصفیه هوا DAP 70
 11. فیلتر تصفیه هوای AP 100
 12. پیش فیلتر تصفیه هوای AC 100
مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی